Om och kontakt

Projektets syfte är att skapa förslag till en relevant designutbildning som förbereder studenterna att genomföra designmässiga, experimentella samarbetsprocesser för att hantera komplexa samhälleliga utmaningar som samtidigt säkerställer hållbarhet, kvalitet och estetiska såväl som etiska aspekter. Det kommer att grundligt utforska en mångfald av samtida och banbrytande metoder, liksom ansatser och erfarenheter från samtida forskning.

I samhället idag står vi inför ett antal stora utmaningar som inkluderar både näringslivets framtida utveckling och det offentligas framtida möjlighet att skapa trygghet för och tillsammans med medborgarna. Sedan ca 15 år praktiseras design i många ”nya” sammanhang och med många ”nya” frågeställningar där upplevelsen hos användare, konsumenter och patienter är viktiga aspekter av verksamheten, tjänsten, systemet. Dessa ansatser kallas ofta tjänstedesign, servicedesign, social innovation, hållbar design, transformationsdesign eller liknande. Exempel är utveckling av supporttjänster, patientresor, demokrati i offentliga processer, etc.

I dessa processer är det en kombination av personer utan designutbildning och tränade designers som samverkar i utvecklingsarbetet. Bidraget från design är bland annat designers förmåga att använda förhållningssätt och metoder för att samla in och tolka erfarenheter, upplevelser, kontext utifrån ett individperspektiv. Samt att därefter formulera nya möjligheter som är anpassade både till organisationen och individen. En hel del forskning har gjorts inom de nämnda områdena, men denna har ännu inte använts som grund för en designutbildning på avancerad nivå, på konstnärlig grund, i Sverige.

Partnerorganisationerna uttrycker stora behov av formaliserad tjänstedesignkompetens där studenterna blir skickliga på att använda design i de ovan nämnda komplexa sammanhangen. Designföretagen är tydliga på att det saknas forum för experimentella och kritiskt utforskande projekt som är svåra att genomföra i kommersiella sammanhang. Konstfack anser att en utbildning inom området bör ta vidare perspektiv och adressera utmaningarna vi som samhälle står med utgångspunkt i tjänstedesign men inte stanna där. Det är väsentligt att utbildningen tillhandahålls av en akademisk institution för att garantera att studenterna kan göra relevanta bedömningar, visa insikt i aktuell forskning och bred kunskap om underliggande teorier och diskurser. Samtidigt som det finns utrymme för konstnärligt utforskande, kritiskt förhållningssätt och experimenterande för att driva utvecklingen av området framåt.

Syftet är att skapa resurser för att grundligt undersöka och skapa kunskap om en mångfald av samtida, relevanta metoder som används i olika kommersiella praktiker, men även metoder och teorier från samtida forskning. Vi kommer att analysera och utveckla denna utbildning tillsammans med partners och forskare från relevanta fält och discipliner. Dessa personer kommer att aktivt delta i workshops, symposium, analys och formulering av förslag till utbildning. Vidare genomförs studieresor till relevanta utbildningar och forskningsmiljöer samt studier av relevant forskning.

Resultatet förväntas bli ett förslag till en relevant designutbildning som förbereder studenterna för att genomföra designmässiga, experimentella samarbetsprocesser för att hantera komplexa utmaningar som samtidigt säkerställer hållbarhet, kvalitet och estetiska såväl som etiska aspekter.

Medverkande: Katarina Wetter Edman, Martin Avila, Bo Westerlund (projektledare) samt ett tiotal organisationer, konsulter och företag.
Bidragsgivare: KK-Stiftelsen
Projekttid: februari 2016 till och med december 2017

Kontakt: Bo.Westerlund at konstfack.se