Decode publicerad i Byggindustrin

Sarah Bragée, på Decode och Tyréns, intervjuas i Byggindustrin, nr 18, 2016. Intervjun gäller en omfattande enkät som Decode genomförde i vintras, vilken handlade om en kartläggning kring hur planprocesser genomförs idag inom ramen för stadsutvecklingen, med fokus på den kommunala tjänstemannens roll och om hens möjligheter till inflytande. Decode genomförde enkätundersökningen tillsammans med regeringsuppdraget Plattform för hållbar stadsutveckling, IQ Samhällsbyggnad, SKL, Global Utmaning, Sweden Green Building Council (SGBC) och Tyréns AB.

Enkät_DiagramAnalysen av enkäten visar, i korthet, att Decodes hypotes stämmer: att s.k. ”mjuka frågor”, t.ex. kultur- och socialtjänster, inte är prioriterade och engagerade i planprocessen; att erfarenhetsöverföringen mellan stadsutvecklingsprojekt är bristfällig; att kommunikationen mellan kommuner är undermålig. En ytterligare anmärkningsvärd fråga gäller kommunernas beredskap och kunskap kring innovationsstrategier. De flesta FOI-projekt drivs av eldsjälar, samtidigt som det saknas inarbetade rutiner för att kunna hantera akuta behov som kan uppstå i en kommun. Problemställningen blev påtaglig i samband med den stora flyktingtillströmningen under 2015. Det gäller i synnerhet det stora antalet ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige, där hanteringen av  just de ”mjuka frågorna” blev en akut fråga. Även om kommunerna inte kan förutse tillströmningen av den stora mängden ensamkommande barn, så fordrar problemhanteringen ett organisatoriskt system som möjliggör en dynamisk anpassning till nya villkor och förändringar.

Läs artikeln Decodeartikel_Byggindustrin_160525

Decode medverkade vid IVA:s seminarium Framtidens goda stad

Björn Hellström presenterade Decodes forskning vid IVA:s – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien – seminarium Hur planeras Sverige, och vem är det som planerar? den 24 maj. Seminariet är en del av IVA:s projekt Framtidens goda stad.

I seminariets program skriver IVA följande:

”Bostadsbristen påverkar samhällsutvecklingen i hög grad. Företag har svårt att rekrytera personal eftersom det är svårt att hitta boende till rimliga kostnader i närheten av arbetsplatserna. Ungdomar bor kvar hemma länge, och de som ska studera tvekar eftersom det inte finns studentboende. Nyanlända har svårt att ta steget in på bostadsmarknaden. Ofta hör man att problemet är krångliga och svårförutsägbara planeringsprocesser. Är det så?”

Övriga talare var: Ulrika Francke, ordföranden IVAs avdelning för Samhällsbyggnad; Kristina Grange, docent vid Norwegian University for Life Sciences; Fredrik Drotte, stadsutvecklingschef Upplands Väsbys kommun; Yvonne Svensson, rättschef Boverket.

Se programmet

201605-IVA-FramtidensGodaStad-20160524

Maja Frögård presenterar på ServDes

Skärmavbild 2016-05-23 kl. 14.25.27

Maja Frögård, Konstfack, presenterar sitt konferensbidrag
Negotiating Matters – Supporting Agonistic Pluralism in Community Planning på Service Design Geographies i Köpenhamn.

Abstract
There is no goal for public consultation in community planning, there are several conflicting ones, using Chantal Mouffes model of democracy to acknowledge the conflictual nature of democratic politics, not striving for consensus but agonistic pluralism. Our work builds on experience from co-design workshops we held in Upplands Väsby concerning a conflict between politicians, civil servants and citizens. Seeing the workshop as a space of agonism, an arena for different positions to meet and negotiate, we as designers work with form and material to support the different interests. We suggest three categories to consider when crafting this agonistic space; perspectives, format and material. Acknowledging the complexity of planning, no longer striving for consensus but to keep the negotiation alive, is a starting-point for understanding the different conflicting interests and together create ways of working well with wickedness through making more sensible judgements.

Hela bidraget kan laddas ner från:
http://www.ep.liu.se/ecp/125/041/ecp16125041.pdf

Föreläsning och workshop om inkludering i Varbergs kommun

Decode ordnar föreläsning med Nihad Bunar om inkludering utifrån barn och ungdomars perspektiv och en co-designworkshop i samma fråga i Varberg den 11 april 2016.

Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet med migration och utbildning som sitt främsta forskningsområde.

Maja Frögård, doktorand i design på KTD:programmet på Konstfack. Undersöker designs bidrag i planprocesser.

Björn Hellström, professor och docent vid KTH-Arkitekturskolan, seniorkonsult vid Tyréns, forskningsledare för Decode.

Bo Westerlund, professor i Industridesign på Konstfack. Forskar bl.a. på inkluderande designprocesser.

Dessutom deltar från Decode Maria Borup, ansvarig för co-designarbetet i Varberg och Sarah Bragée båda från Tyréns, samt fyra masterstudenter från Konstfack: Elin Engström, Kajsa Lindström, Matilda Legeby och Minna Magnusson.

Ett fyrtiotal deltagare från kommun, organisationer och civilsamhället kommer att delta.

Läs mer

Community Design for Conflicting Desires